Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ME_1565

Predpisi, na katere predpis vpliva