Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah v k.o. 1972 Senica