Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini v k.o. 1974 Zgornje Pirniče