Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1975 Spodnje Pirniče