Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. 1976 Preska