Sklep o ukinitvi statusa »v upravi Občine Medvode Splošno ljudsko premoženje«