Sklep o ukinitvi statusa »družbena lastnina v uporabi Občina Ljubljana Šiška«