Sklep o ukinitvi statusa »družbena lastnina (SPL) občina Ljubljana Šiška«