Sklep o ukinitvi statusa »družbena lastnina občina Ljubljana Šiška«