Sklep o ukinitvi statusa »Sklad za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana-Šiška družbena lastnina«