Sklep o ukinitvi statusa »Družbena lastnina v splošni rabi«