Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k.o. 1973 Medvode in k.o. 1981 Golo Brdo