Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode

Predpisi, na katere predpis vpliva