STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU IN OKOLJSKEGA POROČILA ZA OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

22. 8. 2017